Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Gościniarek, ul. Stryjeńskich 6/23, 02-791 Warszawa.
 2. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane i są to:
 3. dane identyfikacyjne,
 4. dane adresowe
 5. dane kontaktowe.
 6. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Navango, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
 6. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. ustalenia i dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 8. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom i organom, którym jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. podmiotom, którym powierzyła wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na swoją rzecz,
 3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. ważności oferty,
 2. obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Navango będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z właścicielem apartamentu oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów.

 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, dla:

 1. zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy,
 2. świadczenia usług, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług,
 3. rozpatrzenia reklamacji lub skargi, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
 4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów lub usług.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług własnych i podmiotów współpracujących.